Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117593

Warunki pracy


 • Biuro Administracyjne mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C” jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; zagrożenie korupcją; praca pod presją czasu

Zakres zadań

 • Przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o równowartości nie przekraczającej 130 tys. zł, w tym współfinansowane przez Unię Europejską w ramach PT POWER, PT POIŚ, PT REACT-UE POIŚ, PT REACT-UE POWER oraz środków krajowych.
 • Szacuje wartość zamówienia i przygotowuje szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla zamówień przekraczających równowartość 130 tys. zł, finansowanych ze środków krajowych oraz współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach PT POWER, PT POIŚ, PT REACT-UE POIŚ, PT REACT-UE POWER.
 • Obsługuje platformę zakupową Ministerstwa Zdrowia i bazę konkurencyjności w zakresie prowadzenia postępowań o równowartości nie przekraczającej 130 tys. zł, finansowanych ze środków krajowych oraz współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach PT POWER, PT POIŚ, PT REACT-UE POIŚ, PT REACT-UE POWER.
 • Opracowuje opisy przedmiotów zamówienia, przygotowuje zapytania ofertowe i inne dokumenty niezbędne do udzielania zamówień publicznych wynikających z zakresu działania Wydziału, w tym sprawdza i opisuje faktury i rachunki.
 • Uczestniczy w sporządzaniu planów zamówień publicznych, w celu efektywnego, gospodarnego i racjonalnego wykorzystania środków publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych po stronie zamawiającego
 • wiedza z zakresu zamówień publicznych,
 • komunikacja
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza w przedmiocie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020
 • znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie co najmniej średniozaawansowanym
 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym w mowie i piśmie

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

21 Marca 2023

Specjalista ds. zamówień publicznych

Firma: Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

Lokalizacja: śląskie / Pilchowice

Odpowiada za organizację zamówień publicznych; Prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i zatwierdzonym przez Dyrektora Szpitala planem zakupów; Sporządza dokumentację postępowania o zamówienie...

Więcej

21 Marca 2023

Starszy Inspektor ds. Zamówień Publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych, Referacie Realizacji Postępowań

Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Zadania: Prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym: terminowe, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa prowadzenie postępowań wynikających ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz opracowywanie projektów umów o...

Więcej

21 Marca 2023

Referent ds. Zamówień Publicznych

Firma: Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Opis stanowiska: Opracowywanie elementów dokumentacji o zamówienie publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczestniczenie w procesie oceny ofert pod kątem formalno-prawnym. Sporządzanie i prowadzenie korespondencji z wykonawcami. Przygotowywanie...

Więcej