Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117568

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


-     obsługa zwewnętrznych klientów administracji (wykonawcy);


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


- budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i realizuje postępowania o udzielenie zamówień publicznych.
 • Opracowuje projekty wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych w GIOŚ.
 • Bierze udział w pracach komisji przetargowych.
 • Prowadzi czynności po zakończeniu postępowania, o których mowa w ustawie.
 • Opracowuje projekty dokumentów wykorzystywanych w procesie udzielania zamówień publicznych w GIOŚ.
 • Weryfikuje zgodność opisu przedmiotu zamówienia publicznego, warunków udziału w postępowaniu i sposobu oceny ich spełniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych.
 • Monitoruje i informuje kierownictwo GIOŚ oraz komórki organizacyjne o zmianach w Prawie zamówień publicznym.
 • Sporządza specyfikację warunków zamówienia.
 • Bierze udział w postępowaniach odwoławczych oraz w procedurze kontrolnej udzielonych zamówień.
 • Przygotowuje i publikuje ogłoszenia dotyczące postępowań.
 • Opracowuje roczne plany zamówień publicznych oraz prowadzi działalność informacyjną i sprawozdawczą w Głównym Inspektoracie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • Znajomość ustaw - Prawo zamówień publicznych na poziomie eksperckim, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość ustaw- ustawy o służbie cywilnej, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Biegła znajomość obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Powiązane

  Podobne ogłoszenia:

  21 Marca 2023

  Specjalista ds. zamówień publicznych

  Firma: Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

  Lokalizacja: śląskie / Pilchowice

  Odpowiada za organizację zamówień publicznych; Prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i zatwierdzonym przez Dyrektora Szpitala planem zakupów; Sporządza dokumentację postępowania o zamówienie...

  Więcej

  21 Marca 2023

  Starszy Inspektor ds. Zamówień Publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych, Referacie Realizacji Postępowań

  Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Zadania: Prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym: terminowe, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa prowadzenie postępowań wynikających ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz opracowywanie projektów umów o...

  Więcej

  21 Marca 2023

  Referent ds. Zamówień Publicznych

  Firma: Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.

  Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

  Opis stanowiska: Opracowywanie elementów dokumentacji o zamówienie publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczestniczenie w procesie oceny ofert pod kątem formalno-prawnym. Sporządzanie i prowadzenie korespondencji z wykonawcami. Przygotowywanie...

  Więcej