Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115843

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku znajduje się winda.

Zakres zadań

 • Koordynuje zadaniami związanymi z gospodarowaniem nieruchomościami jednostek Policji w zakresie nabywania, zbywania, użyczania, wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości Skarbu Państwa
 • Analizuje wnioski jednostek organizacyjnych Policji w sprawach planowanych do pozyskania nieruchomości (na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd jednostki) pod względem przydatności na potrzeby Policji, możliwości techniczne i finansowe ewentualnego dostosowania, ocenia pod względem ekonomicznym, sprawdza stany prawne
 • Analizuje wnioski jednostek organizacyjnych Policji w sprawach planowanych do zbycia nieruchomości (przekazanie do Agencji Mienia Wojskowego, jednostce administracji państwowej lub samorządowej, zwrot wynikający z roszczeń własnościowych), sprawdza stany prawne, ustala korzyści dla Policji z przekazania nieruchomości jednostce administracji państwowej lub samorządowej
 • Opiniuje projekty zmian legislacyjnych w zakresie gospodarki nieruchomościami
 • Sporządza roczne plany nieruchomości zbędnych dla Policji i przeznaczonych do zagospodarowania przez Agencję Mienia Wojskowego, w oparciu o dane zbierane z jednostek organizacyjnych Policji, weryfikuje je oraz zbiera protokoły przekazania ww. nieruchomości, czuwa nad ich prawidłowością wykonania
 • Prowadzi rejestr ewidencyjny nieruchomości, będących w użytkowaniu jednostek Policji, w tym nieruchomości Skarbu Państwa, będących w trwałym zarządzie jednostek Policji
 • Udziela wsparcia merytorycznego jednostkom Policji (KWP/KSP/SP)
 • Opracowuje projekty procedur dotyczących postępowań w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe administracyjne lub ekonomiczne lub techniczne o profilu budowlanym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego ponad 3 lata w obszarze gospodarowania nieruchomościami
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość i umiejętność stosowania ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, przepisów resortowych w zakresie działania stanowiska
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Umiejętność myślenia analitycznego i syntetycznego
 • Kreatywność
 • Asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie gospodarowania nieruchomościami
 • Znajomość przepisów dotyczących gospodarki nieruchomościami, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego, związanych z budownictwem służbowym Policji

Powiązane