Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115873

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku brak windy.

Zakres zadań

 • Koordynuje działania związane z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania obiektów służbowych KGP oraz obowiązkowej kontroli obiektów, zapewnienia bieżącej obsługi, konserwacji pomieszczeń, urządzeń technicznych oraz terenów zewnętrznych KGP
 • Weryfikuje prowadzone przez pracowników książki obiektu budowlanego oraz dokonuje wpisu w przypadku jego braku na podstawie protokołów kontroli
 • Przeprowadza bieżące analizy i współuczestniczy w działaniach zmierzających do wdrożenia programów oszczędnościowych
 • Prowadzi gospodarkę pomieszczeniami służbowymi pozostającymi w dyspozycji komórek organizacyjnych oraz opracowuje analizy dotyczące lokalizacji komórek organizacyjnych KGP
 • Monitoruje prace remontowo-naprawcze wykonywane przez firmy zewnętrzne w obiektach KGP
 • Prowadzi postępowania dotyczące spraw związanych z powstałymi szkodami w obiektach KGP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat w administracji publicznej
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość Kodeksu cywilnego
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows (pakiet MS Office)
 • Komunikatywność
 • Praca pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Powiązane