Ogłoszenie numer: 8048697, z dnia 2023-03-21

Specjalista ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: Pilchowice

 

Opis stanowiska

 • Odpowiada za organizację zamówień publicznych;

 • Prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i zatwierdzonym przez Dyrektora Szpitala planem zakupów;

 • Sporządza dokumentację postępowania o zamówienie publiczne, w tym specyfikację istotnych warunków zamówienia;

 • Przeprowadza weryfikację opisu przedmiotu zamówienia;

 • Rekomendowanie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcie umowy z wykonawcą;

 • Prowadzi Centralny Rejestr Zamówień Publicznych;

 • Prowadzi rejestr wydatków PPW;

 • Publikuje ogłoszenia w zależności od wartości zamówienia w siedzibie Zamawiającego, Dzienniku Urzędowym UE, Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej;

 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego i jednolitego przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych, w tym udziela komórkom organizacyjnym informacji, co do trybów postępowań przewidzianych w ustawie Pzp.;

 • Sporządza sprawozdania z zakresu zamówień publicznych;

 • Przechowuje dokumentację postępowania;

 • Przygotowuje w zakresie zamówień publicznych projekty zarządzeń;

 • Udziela pomocy merytorycznej przy przeprowadzaniu postępowań przetargowych;

 • Weryfikuje prawidłowość i kompletność dokumentacji sporządzonej w postępowaniach o zamówienie publiczne;

 • Współdziała z Urzędem Zamówień Publicznych w ramach obowiązków wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych, w szczególności w zakresie wniosków i zapytań składanych do organów UZP;

 • Koordynuje czynności związane z zawarciem umowy z wybranym oferentem, poprzez dokonywanie wstępnej kontroli projektów umów przed przedłożeniem do akceptacji radcy prawnemu;

 • Nadzoruje poprawność innych dokumentów przygotowywanych w związku z zamówieniami publicznymi;

 • Opracowuje projektów umów o zamówienie publiczne;

 • Odpowiedzialność za sporządzanie dokumentacji, raportów i sprawozdań.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe/średnie (preferowane kierunki: ekonomia, administracja lub prawo).
 • Doświadczenie w pracy w obszarze przetargów po stronie Zamawiającego.
 • Teoretyczna i praktyczna znajomość: Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w tym znajomość przepisów nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym.
 • Umiejętność formułowania pism urzędowych, ofert, zapytań.
 • Odpowiedzialność.
 • Umiejętność współpracy w zespole.
 • Dodatkowym atutem kandydata będą:
  • ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
  • doświadczenie w obsłudze formalno-prawnej projektów finansowanych bądź współfinansowanych ze środków unijnych.

Oferujemy

 • Umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • Wynagrodzenie zależne od posiadanych umiejętności i kwalifikacji,
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Wsparcie przełożonych i zespołu.

Warunki pracy:

 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych  i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Powiązane