Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu

AKTYWNA WARSZAWA

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

ul. Rozbrat 26, Warszawa

 

Specjalista ds. zamówień publicznych

Dział Administracji i Zamówień Publicznych

Ogłoszenie nr 2023.111.7

 

Termin składania dokumentów: 30.03.2023 r.



Specjalista ds. zamówień publicznych
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Rozbrat 26
Nr ref.: 2023.111.7
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 

Główne odpowiedzialności:

 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym udział w pracach komisji przetargowych oraz opracowywanie dokumentacji pod względem formalno-prawnym;
 • przygotowywanie i przeprowadzanie zapytań ofertowych;
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych powyżej 130 000 zł netto;
 • prowadzenie rejestru zapytań ofertowych prowadzonych przez Dział Administracji i Zamówień Publicznych;
 • opracowywanie planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego aktualizacji;
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu udzielanych zamówień publicznych;
 • udział w opracowywaniu i aktualizacji wewnętrznych regulacji dotyczących zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Charakterystyka pracy:

 • przygotowywanie i prowadzenie od strony formalno-prawnej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym udział w pracach komisji przetargowych, opracowywanie dokumentacji dot. zamówień publicznych pod względem formalno-prawnym, przygotowanie ogłoszeń i protokołów właściwych dla danego typu postępowania, udzielanie wykonawcom wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia, przygotowanie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie oceny ofert lub propozycji unieważnienia postępowania, przygotowanie protokołów z posiedzeń komisji przetargowej, prowadzenie korespondencji  z wykonawcami, przygotowywanie projektów umów zawieranych z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, analizowanie i rozpatrywanie protestów wnoszonych w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • przygotowywanie pod względem formalno-prawnym zapytań ofertowych w oparciu o wewnętrzne procedury,  w tym opracowanie dokumentacji pod względem formalno-prawnym, udzielanie wyjaśnień dotyczących treści zapytania ofertowego, formalno-prawna ocena ofert, przygotowanie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert lub propozycji unieważnienia postępowania, prowadzenie korespondencji  z wykonawcami;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi SCSAW w zakresie zamówień publicznych oraz w zakresie realizacji umów;
 • ocena i opiniowanie wniosków o udzielnie zamówienia publicznego w zakresie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • weryfikacja i opracowywanie merytoryczne faktur dot. zamówień publicznych powyżej 130 000 zł netto  w zakresie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych:
  • Ustawa Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi;
  • Ustawa o pracownikach samorządowych,
  • Ustawa o finansach publicznych,
  • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Ustawa o ochronie danych osobowych,
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej,
  • Ustawa o samorządzie gminnym,
  • Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • staż pracy: minimum 2 letni przy wyższym wykształceniu lub minimum 3 letni przy średnim wykształceniu.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie z zakresu administracji, prawa;
 • doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej;
 • znajomość przepisów prawa związanych ze stanowiskiem;
 • znajomość pakietu Office w szczególności (Word, Excel);
 • odpowiedzialność, dociekliwość;
 • samodzielność w działaniu;
 • dokładność, bardzo dobra organizacja pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.


Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku SCSAW przy ulicy Rozbrat 26, Warszawa. Praca na pełny etat, praca w podstawowym systemie czasu pracy, wykonywanie prac biurowych, obsługa podstawowych urządzeń biurowych, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
Brak możliwości dojazdu wózkiem na stanowisko pracy, ponieważ do miejsca, w którym będzie wykonywana praca, nie ma windy przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopia świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać
  z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenia: o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji.
 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w treści ogłoszenia:

 • za pomocą przycisku aplikacyjnego;
 • osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Ogłoszenie nr 2023.111.7” do Sekretariatu Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA przy ul. Rozbrat 26 (pok. 209);
 • listownie na adres Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa).

Uwaga: Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 30.03.2023 r.


Oferty niekompletne lub niespełniające wymagań niezbędnych bądź dostarczone po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.


Informacje dodatkowe dot. etapów naboru:
 • I etap - ocena formalna złożonych dokumentów pod kątem spełnienia wymagań niezbędnych;
 • II etap - test wiedzy dot. tematyki wynikającej z zakresu zadań oraz przepisów prawa związanych
  ze stanowiskiem;
 • III etap-rozmowa kwalifikacyjna.

 

ZASADY I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA
W ZWIĄZKU Z PROWADZONYMI NABORAMI NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE,
W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE


Udział w naborze (złożenie dokumentów) oznacza zapoznanie się z poniższymi zasadami przetwarzania danych osobowych.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie informuje o zasadach i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, zwane dalej SCS AW.
 2. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z SCS AW pod adresem odo@aktywnawarszawa.waw.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
 4. Podstawą przetwarzania przez SCS AW danych jest zgoda kandydata biorącego udział w naborze.
 5. W każdej chwili kandydat może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych:
  a) pisząc na adres: ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
  b) wysyłając e-maila na adres: odo@aktywnawarszawa.waw.pl
  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
  Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w naborze.
 6. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Sprostowanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest możliwe w terminie wskazanym w ogłoszeniu jako termin dostarczenia dokumentów. Po tym terminie sprostowanie jest możliwe o ile nie wpływa na ważność złożonej oferty.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis w prawa.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzonego naboru, a po jego zakończeniu przez okres oraz w zakresie określonym w przepisach prawa.
 9. SCS AW nie przekazuje danych kandydatów do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.
 11. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez SCS AW danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje kandydatowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania danych osobowych.
 12. Podanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest konieczne do prawidłowego przystąpienia do procesu naboru. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Brak podania numeru telefonu bądź adresu poczty elektronicznej (e-mail) może skutkować brakiem możliwości kontaktu ze strony SCS AW.
 13. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

21 Marca 2023

Specjalista ds. zamówień publicznych

Firma: Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

Lokalizacja: śląskie / Pilchowice

Odpowiada za organizację zamówień publicznych; Prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i zatwierdzonym przez Dyrektora Szpitala planem zakupów; Sporządza dokumentację postępowania o zamówienie...

Więcej

21 Marca 2023

Starszy Inspektor ds. Zamówień Publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych, Referacie Realizacji Postępowań

Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Zadania: Prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym: terminowe, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa prowadzenie postępowań wynikających ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz opracowywanie projektów umów o...

Więcej

21 Marca 2023

Referent ds. Zamówień Publicznych

Firma: Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Opis stanowiska: Opracowywanie elementów dokumentacji o zamówienie publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczestniczenie w procesie oceny ofert pod kątem formalno-prawnym. Sporządzanie i prowadzenie korespondencji z wykonawcami. Przygotowywanie...

Więcej