Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115996

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje). Miejsce i otoczenie organizacyjno–techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV lub V piętrze w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30. Ze względu na konstrukcję budynku – okna w pomieszczeniach biurowych na V piętrze zamontowane są w połaciach dachowych. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, dostosowanie toalet. Platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru oraz przy wejściu do budynku od ul. Żurawiej. Budynek może stwarzać problemy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji i postanowień Głównego Lekarza Weterynarii oraz pism procesowych w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, a także przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski;
 • opracowywanie opinii o projektach aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznie obowiązującego (np. instrukcje Głównego Lekarza Weterynarii, zarządzenia Głównego Lekarza Weterynarii lub Dyrektora Generalnego) oraz przygotowywanie projektów takich aktów;
 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawodawstwa weterynaryjnego i innych dziedzin prawa;
 • przygotowywanie stanowiska Głównego Lekarza Weterynarii na potrzeby udzielenia odpowiedzi na interpelacje i interwencje posłów i senatorów;
 • opracowywanie projektów umów cywilnoprawnych zawieranych przez Głównego Lekarza Weterynarii lub Dyrektora Generalnego GIW;
 • rozpowszechnianie w Inspektoracie informacji o krajowych aktach prawnych oraz publikacji dotyczących stosowania prawa;
 • prowadzenie rejestrów i zbiorów aktów prawa wewnętrznie obowiązującego wydawanych przez Głównego Lekarza Weterynarii lub Dyrektora Generalnego oraz porozumień Głównego Lekarza Weterynarii z jednostkami krajowymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wiedza: znajomość przepisów postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wiedza: znajomość przepisów postępowania sądowo-administracyjnego;
 • Umiejętności: bardzo dobrej organizacji pracy własnej, pracy pod presją czasu i właściwej argumentacji.

Powiązane