Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115951

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • użytkowanie sprzętu biurowego

 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym

 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru

 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami
   

Zakres zadań

 • bierze udział w prowadzeniu spraw w zakresie opiniowania i monitorowania działań ARiMR, w tym postępu prac w zakresie prawidłowego funkcjonowania poszczególnych elementów ZSZiK, w tym Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) oraz systemu monitorowania obszarów dla potrzeb płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, działań PROW 2014-2020 i interwencji w ramach Planu Strategicznego WPR (PS WPR) objętych ZSZiK;
 • uczestniczy w rozpatrywaniu pism beneficjentów oraz współpracuje przy udzielaniu informacji, w tym dla komisji sejmowych i senackich, i bierze udział w przygotowywaniu projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów i senatorów, w sprawach związanych z zadaniami wydziału, w tym w zakresie zasad składania wniosków o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, działań PROW 2014-2020 oraz interwencji w ramach PS WPR objętych ZSZiK;
 • współuczestniczy w pracach nad projektami stanowisk Polski na posiedzenia Komitetu Wspólnej Polityki Rolnej, Grup Roboczych Rady UE, Specjalnego Komitetu ds. Rolnych, Rady Ministrów UE i innych instytucji, w ramach kompetencji Wydziału, w szczególności w zakresie LPIS, systemu monitorowania obszarów oraz płatności ONW w ramach PS WPR;
 • współuczestniczy w opracowywaniu projektów aktów prawnych dotyczących interwencji w ramach PS WPR objętych ZSZiK.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (co najmniej poziom A1)
 • Ogólna znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem Wspólnej Polityki Rolnej
 • Ogólna znajomość regulacji prawnych w zakresie płatności bezpośrednich obowiązujących w Polsce
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe z dziedziny nauk rolniczych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej

Powiązane