poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Kierownik Projektu w Biurze Inwestycji
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres czynności:

 • przygotowanie, prowadzenie oraz rozliczenie przy bieżącej współpracy z Zespołem Projektowym, pozostałymi Wydziałami i Zespołami w Biurze Inwestycji oraz innymi biurami PKP S.A. zadań inwestycyjnych, finansowanych ze środków publicznych (środki własne PKP S.A., dotacja Budżetu Państwa, dotacja z funduszy UE)
 • przygotowywanie dokumentów merytorycznych (SWZ, OPZ, wnioski zakupowe) dla planowanych postępowań przetargowych na wybór wykonawców prac projektowych, nadzoru inwestorskiego (Inżyniera Kontraktu) oraz na wybór wykonawców robót budowlanych, w tym realizacji w formule projektuj & buduj
 • udział w komisjach przetargowych dla zadań realizowanych przez Biuro Inwestycji, w tym weryfikacja merytoryczna ofert, udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców
 • przygotowywanie wniosków na Zarząd wraz ze stosownymi uchwałami
 • stały nadzór nad postępem realizacji zleconych prac projektowych w zakresie zarówno terminowym jak i kompletności dokumentacji projektowej zgodnie z postanowieniami umowy oraz dokonywanie odbiorów potwierdzonych stosownymi protokołami
 • bieżący nadzór nad zgodnością realizowanych robót budowlanych z umowami i harmonogramami rzeczowo - finansowym
 • udział w spotkaniach pomiędzy inwestorem a wykonawcami, w szczególności w przekazaniu placu budowy, radach budowy, odbiorach częściowych i końcowych wykonanych robót oraz odbiorach świadczonych usług
 • planowanie i realizacja zaplanowanego budżetu inwestycji w ramach poszczególnych źródeł finansowania
 • prowadzenie bieżącej korespondencji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz pozostałymi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadania inwestycyjnego
 • prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem pod względem merytorycznym dokumentów finansowo - księgowych dotyczących płatności na rzecz wykonawców
 • przygotowanie decyzji o powołaniu Komisji odbioru końcowego i udział w pracach komisji
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe - min. 2 lata - związane z obsługą procesów inwestycyjno-budowlanych po stronie inwestora
 • znajomość przepisów prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, przepisów o finansach publicznych, kodeksu cywilnego - w zakresie koniecznym dla prowadzonych inwestycji oraz umiejętność ich analizy i wyciągania wniosków
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office - w tym przede wszystkim programów Word, Excel
 • umiejętności analityczne
 • umiejętność pracy w zespole
 • zorientowanie na osiąganie celów, dobra organizacja pracy, egzekwowanie zobowiązań, sumienność i zaangażowanie, decyzyjność
 • umiejętność starannego redagowania pism i treści innych dokumentów związanych z prowadzonymi inwestycjami

Co możemy Ci zaoferować?

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pracę w miłej atmosferze
 • dobrą lokalizację miejsca pracy
 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny
 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku
 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne
 • wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Powiązane