Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Czarnków
Ogłoszenie o naborze Nr 115963

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa (użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy komputerze),


- praca fizyczna w terenie związana z pobieraniem prób do badań, wykonywaniem kontroli u rolników, przedsiębiorców,


- kontakt z trudnym klientem urzędu podczas kontroli - przedsiębiorcami, rolnikami,


- bariery architektoniczne: brak wind, podjazdów, toalet dla niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • pobiera próby roślin, produktów, podłoży i gleby do badań,
 • kontroluje obrót, magazynowanie i stosowanie środków ochrony roślin,
 • kontroluje podmioty prowadzące konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony roślin,
 • przyjmuje wnioski o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin,
 • kontroluje wprowadzanie do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" i środków wspomagających uprawę roślin i udostępnieniem produktów nawozowych UE,
 • wprowadza dane do Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • znajomość ustawy o środkach ochrony roślin,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielnośc, odpowiedzialność.

Powiązane