Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 115878

Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na parterze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Kontakty z klientami Urzędu (cudzoziemcy, pracodawcy, zapraszający) w celu przyjęcia dokumentów/udzielenia informacji. Wizje lokalne dotyczące oględzin mieszkań lub miejsc pracy cudzoziemców. Pełnienie dyżurów w wydłużony dzień pracy Urzędu. Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Zapewnia bezpośrednią obsługę klientów Urzędu w celu przyjęcia składanych przez nich wniosków wraz z wymaganymi dokumentami dotyczącymi legalizacji pobytu cudzoziemców.
 • Prowadzi postępowania dotyczące wpisania zaproszeń do ewidencji zaproszeń, odmowy ich wpisania oraz unieważnienia wpisania.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach prawa pobytu i prawa stałego pobytu obywateli UE i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących przyznania świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie koszów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Kart Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.
 • Przeprowadza kontrolę sposobu korzystania przez cudzoziemców z udzielonych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w II instancji w sprawach dotyczących unieważnienia zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.
 • Zapewnia obsługę systemów: VIS (Wizowy System Informacyjny) i SIS (System Informacyjny Schengen) oraz prowadzi rejestry w sprawach z zakresu wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz ewidencji zaproszeń (SI Pobyt).
 • Udziela klientom odpowiedzi na zapytania wpływające do Urzędu drogą elektroniczną i telefoniczną celem przekazania im informacji, niezbędnych wskazówek oraz wyjaśnień w zakresie obsługi cudzoziemców.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języków obcych: język angielski lub rosyjski na poziomie komunikatywnym
 • znajomość ustaw: o cudzoziemcach, o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (rozdział 16), o Karcie Polaka w części dotyczącej świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Kart Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej na stałe (rozdział 2a)
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (w zakresie przedłużania wiz)
 • znajomość ustawy o opłacie skarbowej
 • orientacja na klienta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

Powiązane