Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115876

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych
 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:


- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- wysiłek fizyczny


- praca w terenie


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- zagrożenie korupcją


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


 

Zakres zadań

 • Dokonuje analizy przedkontrolnej zadania kontrolnego przeprowadzanego w komórkach Ministerstwa, organach i jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury, jednostkach podległych tym organom lub przez nie nadzorowanych, podmiotach, które otrzymały środki budżetowe z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister, podmiotach, które wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a nadzór nad ich wykonywaniem sprawuje Minister oraz instytucjach certyfikujących, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
 • Prowadzi kontrole planowe i doraźne zadań wykonywanych przez: komórki organizacyjne Ministerstwa Infrastruktury, organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra, jednostki podległe lub nadzorowane przez te organy, podmioty, które otrzymały środki budżetowe z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister, podmioty, które wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a nadzór nad ich wykonywaniem sprawuje Minister, instytucje certyfikujące, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w trybie określonym przepisami prawa, zgodnie ze standardami kontroli - jako członek lub kierownik zespołu kontrolerów;
 • Sporządza dokumentację pokontrolną, w tym: sprawozdania, projekty wystąpień pokontrolnych i wystąpienia pokontrolne z przeprowadzonych kontroli oraz stanowiska wobec wniesionych zastrzeżeń;
 • Przygotowuje założenia do okresowego planu kontroli i dokonuje analizy ryzyka wskazanego przez komórki organizacyjne Ministerstwa sprawujące nadzór nad danym obszarem działalności Ministra Infrastruktury;
 • Przeprowadza okresowe przeglądy uregulowań wewnętrznych;
 • Analizuje i zgłasza uwagi do projektów dokumentów rządowych, w tym aktów prawnych;
 • Monitoruje stopień wdrażania zaleceń pokontrolnych sformułowanych po przeprowadzonych kontrolach;
 • Opracowuje sprawozdania z wykonania planu kontroli.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji państwowej lub innych instytucjach publicznych w zakresie kontroli
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość zagadnień związanych z finansowaniem jednostek budżetowych
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • Znajomość procesu inwestycyjnego
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Powiązane