Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Ekspert oceniający dokumentację rejestracyjną
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115941

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin.


Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób
z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.

Zakres zadań

 • Ocenia dokumentację chemiczną, farmaceutyczną i biologiczną (wraz z uzupełnieniami) złożoną w procesach dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych (z wyłączeniem produktów leczniczych krwiopochodnych i immunologicznych) oraz surowców farmaceutycznych przeznaczonych do sporządzania leków recepturowych i aptecznych
 • Ocenia dokumentację chemiczną, farmaceutyczną i biologiczną (wraz z uzupełnieniami) złożoną w procesach zmiany porejestracyjnych (z wyłączeniem produktów leczniczych krwiopochodnych i immunologicznych)
 • Przygotowuje raport oceniający w zakresie ocenianej dokumentacji, będący podstawą do wydania decyzji
 • Realizuje prace zlecone przez zwierzchnika związane z zagadnieniami dotyczącymi jakości produktów leczniczych (z wyłączeniem produktów leczniczych krwiopochodnych i immunologicznych) oraz surowców farmaceutycznych przeznaczonych do sporządzenia leków recepturowych i aptecznych
 • Bezpośrednio nadzoruje ocenę dokumentacji chemicznej, farmaceutycznej i biologicznej prowadzonej przez młodszego eksperta ds. produktów leczniczych
 • Ocenia dokumentację składaną w ramach odwołań od decyzji Prezesa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe (magister farmacji, magister chemii lub pokrewne)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze oceny dokumentacji chemicznej, farmaceutycznej i biologicznej produktów leczniczych (z wyłączeniem produktów leczniczych krwiopochodnych i immunologicznych)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność argumentowania, prognozowania, wyszukiwania i korzystania z informacji naukowych, myślenia analitycznego, myślenia syntetycznego, umiejętności redakcyjne, stosowanie prawa narodowego i unijnego w praktyce, rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach nieprzewidzianych, działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Powiązane